Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ pro užití webových stránek www.Jazykovky.cz (dále jen „Podmínky“) v právničtině

Provozovatelem Jazykovky.cz je gdi, s.r.o.

IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I.Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje nezávislý internetový portál s přehledem nabídky kurzů jazykových škol na internetové stránce www.Jazykovky.cz (dále jen „Jazykovky.cz“). Gdi pronajímá Jazykovky.cz a jiným organizacím, společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání (dále jen „Škola“).
 2. Gdi žádné jazykové služby neposkytuje, své jazykové kurzy nenabízí, není majetkově propojena s žádnou jazykovou školou a všem školám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich kurzů.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Jazykovky.cz (dále jen „Student“) při každém přístupu na stránky Jazykovky.cz, jakož i další související právní vztahy.
 4. Student svým vstupem na Jazykovky.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Jazykovky.cz,, aby se s nimi mohl Student bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Jazykovky.cz.

II.Pravidla užití stránek Jazykovky.cz

 1. Přístup a používání Jazykovky.cz je bezplatné. Student však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Jazykovky.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá Jazykovky.cz Školám a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Školami na Jazykovky.cz. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pradvivost, přesnost, úplnoust a formu) materiálů zveřejňovaných na Jazykovky.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Škol prostřednictvím Jazykovky.cz.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Školou.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Jazykovky.cz.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Školou a Studentem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru kurzu na Jazykovky.cz Studentem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Studentovi na základě nebo v souvislosti s jednáním se Školou.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na Jazykovky.cz, ani nezaručuje bezpečnost Jazykovky.cz. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Studentovi při užívání Jazykovky.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Jazykovky.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou Jazykovky.cz nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Studenta.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Jazykovky.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Student nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Studenta do systému Jazykovky.cz.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Studenta na Jazykovky.cz.

III.Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)


A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
email: info@gdi.cz

 1. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictví formulářů portálu Jazykovky.cz (dále platforma) a jde o poptávky či objednávky jazykových kurzů (dále jen služby) nebo hodnocení škol prostřednictvím hodnotících formulářů, kde hodnotíte spokojenost se službami jazykových škol, agentur a učitelů, kteří jsou na platformě registrováni (dále jen hodnocení).

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Student poskytl/a prostřednictvím **platformy **formou Vaší poptávky po službách.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Student poskytl/a prostřednictvím **platformy **formou hodnocení škol a učitelů registrovaných na platformě.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  - zprostředkování služby mezi Studentem a firmami registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zaslané poptávky nebo hodnocení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - souhlas Studenta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
  - oprávněný zájem správce na kontrolu zaslaných hodnocení (ochrana před podvodnými hodnoceními) a uchování pro účel důkazního řízení.
  - oprávněný zájem fyzických osob znát původ hodnocení.
  - oprávněný zájem na kontrolu výsledku zpracování poptávky Studenta vůči školám, kterým byla poptávka zaslána prostřednictvím Platformy.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

  - vyřízení objednávky/poptávky Studenta a její předání školám a firmám registrovaným na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zaslání nabídky, bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby vám firmy zaslaly nabídku, o kterou Student žádá prostřednictvím poptávkového formuláře,
  - veřejné neanonymní hodnocení firem, které zpracovaly Poptávku Studenta,
  - prezentace hodnocení jazykových škol veřejnosti včetně informací o hodnotiteli v rozsahu, který hodnotitel sám chce zveřejnit,
  - předání hodnocení Studenta registrovaným školám a firmám, aby mohly na hodnocení odpovědět, zkontrolovat, zda u nich Student studoval a případně ukázat hodnocení Studenta svým budoucím studentům,
  - vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek na Platformě, které mají firmy k dispozici,
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:

  - po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky po Službě (maximálně 1 rok)
  - osobní údaje k hodnocení jsou uchovávány po dobu registrace firmy, která hodnocení obdržela a kdy může veřejnost požadovat ověření hodnocení
  - po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek v průběhu času (nejdéle 15 let).
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  - školy, které si vybral Student pro dodání služeb (studium, kurz).
  - fyzické osoby, které si čtou hodnocení poskytnuté Studentem školy
  - Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://poli­cies.google.com/pri­vacy/partners?hl=en).

 1. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má Student

  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále mát Student právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Odesláním poptávky nebo hodnocení z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Student se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Gdi je vlastníkem aplikace Jazykovky.cz.
 2. Jazykovky.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Gdi drží veškerá majetková práva vztahující se k Jazykovky.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Škol a Školy na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah Jazykovky.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

V.Práva a povinnosti Studenta

Student vůči gdi prohlašuje, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 2. se před zahájením užívání Jazykovky.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 3. veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 4. bude používat Jazykovky.cz prostřednictvím jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Student vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má gdi právo tyto účty zrušit.
 5. nebude používat Jazykovky.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 6. bude používat Jazykovky.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Studentů nebo gdi,
 7. bude používat Jazykovky pouze v souladu s jeho určením.
 8. Student je povinen při užívání Jazykovky.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Škol, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Student zejména nesmí:
 9. užívat Jazykovky.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 10. komerčně využívat kterékoli části Jazykovky.cz způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Školu nebo ostatní Studenty, kteří zde mají svůj uživatelský účet,
 11. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Studentů,
 12. šířit nebo měnit grafické a textové materiály Škol (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
 13. zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Jazykovky.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Jazykovky.cz,
 14. používat takový software nebo postupy přístupu ke Jazykovky.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz Jazykovky.cz..

VI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem gdi se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Jazykovky.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

V Brně dne 25.5.2018

1 081 kurzů
600 škol
gdi
Jazykovky.cz JazykovéZkoušky.cz SlevyKurzů.cz Jazyky.com Nazkušenou.cz Angličtina on-line Němčina on-line Francouzština on-line Španělština on-line Italština on-line Tlumočení-Překlady.cz Překládá.cz Tlumočí.cz